ADVOKATSKI URED

SANEL

NEZIRIĆ

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi.


Pravda je stalna i trajna volja svakome dati pravo koje mu pripada.

O NAMA

Advokatski ured Sanel Nezirić ima sjedište u centralnom dijelu Sarajeva u ulici La Benevolencija broj 2, na glavnoj saobraćajnici koja vodi do Palate pravde (Kantonalni i Općinski sud u Sarajevu) kao i do starog dijela grada Baščaršije.

Advokatski ured

Advokatski ured je osnovan 2006. godine, kao jedan novi, moderniji koncept i način obavljanja advokatske djelatnosti, sa posebnim akcentom na pružanje usluga klijentima na veoma brz i jednostavan način, u onoj mjeri koliko to omogućava pravosudni sistem u BiH. Naš cilj je pružanje usluga klijentu kontinuirano i u svim važnijim sferama prava, kako bi klijenti stalno imali stručnu pravnu pomoć, ali po potrebi i formalno zastupanje interesa pred nadležnim organima i sudovima, pri tome koristeći se naučnim i praktičnim znanjima, a po potrebi i angažovanjem više saradnika iz različitih specijalnosti.
Ured se bavi pružanjem usluga iz svih oblasti i grana prava sa akcentom na neke specijalnosti, po kojima smo prepoznatljivi.
Ured je od svog osnivanja pouzdan savjetnik i konsultant brojnih međunarodnih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini, internacionalnih kompanija kao i kompanija koje imaju svoje sjedište na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Ured posebno ističe svoju uspješnu saradnju na velikom broju projekata Evropske Komisije, kako u Bosni i Hercegovini tako i u zemjama EU, Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, USAID, Misije EULEX, dok je advokat Sanel Nezirić i na listi eksperata Svjetske banke iz nekoliko oblasti.
Naša misija je uspostaviti partnerski odnos sa našim klijentima, kako bi svoje usluge posebno prilagodili potrebama svakog našeg klijenta, te kroz interakciju sa klijentima stalno unaprijeđujemo kvalitet naših usluga.

Sanel Nezirić

Osnivač advoktskog ureda
Diplomirani pravnik / Magistar prava

Rođen 14.02.1976. godine u Jablanici. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univeriteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2001. godine, pravosudni ispit položio u Sarajevu 2005. godine. Član je Federalne advokatske Komore od 2006. godine. U svojoj dosadašnjoj pravnoj karijeri, radio je na više poslova i to uglavnom kao konsultant i pravni ekspert na projektima brojnih međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija, kao i konsultant i savjetnik na projektima stranih investitora i domaćih kompanija, kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu.

Vanesa Višić

Stručni saradnik

Diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Građansko-pravnoj katedri, smjer Građansko pravo u Evropskoj uniji. Prvo radno iskustvo stekla na Sudu Bosne i Hercegovine. U advokatskom uredu Sanel Nezirić radi od 2017. godine. Posebno interesovanje iskazuje za oblast građanskog prava, privrednog prava i korporativnog upravljanja te oblast javnih nabavki. Ima položen pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine. Govori engleski jezik.

Amra Kevrić

Advokatski pripravnik

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru u julu 2019.godine. Posebno interesovanje iskazuje za oblast privrednog prava i korporatvnog upravljanja, te oblast javnih nabavki. Govori engleski jezik.

Amina Pećanac

Advokatski pripravnik

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu te upisala master studij komparativno-pravnog smjera.Tokom studiranja imala je priliku da učestvuje na raznim pravnim klinikama iz oblasti krivičnog prava kao i Pravnoj klinici „Vještine zastupanja u sudskom postupku“.Posebno interesovanje iskazuje za oblast krivičnog i građanskog prava te privrednog prava i korporativnog upravljanja. Govori engleski jezik.

Amela Nezirić

Advokatski službenik

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru.Obavlja poslove iz oblasti Izvršnog postupka. U advokatskom uredu Sanel Nezirić zaposlena od 2012 godine. Govori Njemački i Engleski jezik.

DJELATNOSTI


Djelatnosti advokatskog ureda su bazirane na pružanju usluga iz svih oblasti i grana prava. Cilj nam je pružanje usluga klijentu kontinuirano i u svim sferama prava, kako bi klijenti stalno imali stručnu pravnu pomoć, ali po potrebi i formalno zastupanje interesa pred nadležnim organima i sudovima, pri tome koristeći se naučnim i praktičnim znanjima, a po potrebi i angažovanjem više saradnika iz različitih specijalnosti sa kojima ovaj ured sarađuje uspješno već godinama.
Advokatski ured je posebno specijaliziran za zastupanje i savjetovanje u postupcima javnih nabavki i to na način da savjetujemo klijente i to ugovorne organe u pripremi tenderske dokumentacije, odluka, izjašnjenja, žalbi, tužbi i slično, a ponudače u postupku analize tenderske dokumentacije, pripreme ponuda, sastavljanja žalbi i tužbi u postupcima zaštite prava pred nadležnim organima.

Između ostalih, pružamo stručne pravne usluge u slijedećim pravnim oblastima:

Privredno pravo

Javne nabavke

Savjetovanje i zastupanje stranih i domaćih investitora

Građansko pravo

Ugovorno pravo

Stvarno pravo


Upravno pravo

Porodično pravo

Krivično pravo

Statusna pitanja

KONTAKT

Savjeti advokatskog ureda Sanel Nezirić pružaju Vam pravnu sigurnost u Vašem djelovanju.

Pošaljite poruku